Pociąg Do Wiedzy
Autorskie Materiały Edukacyjne

REGULAMIN SKLEPU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep www.pociagdowiedzy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.pociagdowiedzy.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

2.1. Sklep www.pociagdowiedzy.pl prowadzi sprzedaż cyfrowych materiałów edukacyjnych.

2.2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.pociagdowiedzy.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

2.7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem. 

3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

3.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal)

4.2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 53 1090 2327 0000 0001 3327 0845 (Santander) W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

4.3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 

4.4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. UDOSTĘPNIENIE PRODUKTU

5.1. Produkt zostanie udostępniony dopiero po jego opłaceniu.

5.2. Produkt w postaci Treści Cyfrowych wysyłany jest na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia i/lub udostępniany na Koncie Klienta w Sklepie.

5.3. W przypadku płatności przelewem, istnieje możliwość otrzymania zakupionych materiałów przed zaksięgowaniem płatności. W celu otrzymania materiałów przed zaksięgowaniem wpłaty, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na email: sklep@pociagdowiedzy.pl.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@pociagdowiedzy.pl

6.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

6.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

0
  0
  Koszyk
  Pusty KoszykWróć do Sklepu
  preloader